Leveringsvoorwaarden

 

 

Algemene leveringsvoorwaarden van:

Ultra Light Standbouw C.V.

Batterijstraat 23A
5396 NT Lithoijen ( gem. Oss )
Inschrijfnummer K.v.K.Brabant : 53864697

-­————————————————————

ALGEMENE BEPALINGEN

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten (zowel afzonderlijk als in combinatie) tot levering van diensten, koop/verkoop en/of huur/verhuur van Ultra Light Standbouw C.V. , gevestigd te Lithoijen, hierna te noemen “ Ultra Light “.

2. De wederpartij zal in het navolgende worden aangeduid als “de opdrachtgever”.

3. Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks nadrukkelijk schriftelijk zijn overeen­gekomen.

4. Het door de opdrachtgever zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.

5. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijk­heid van de overige bepalingen onverlet.

 

ARTIKEL 2: AANGENOMEN WERK
1. Alle offertes ten aanzien van aangenomen werk geschieden volgens een gelijktijdige ingediende volledige omschrijving, eventueel met tekening(en). Kleine maatafwijkingen mogen geen belemmering zijn voor betaling.

2. Alle werkzaamheden worden uitgevoerd naar de opgegeven maten, tekening(en) en bepalingen van de overeenkomst, met inachtneming van lid 1 van dit artikel.

3. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen is Ultra Light gehouden zijn aanbiedingen ten aanzien van aangenomen werk gedurende 30 dagen gestand te doen.

 

ARTIKEL 3: OVEREENKOMSTEN
1. Overeenkomsten worden eerst door schriftelijke bevestiging van Ultra Light bin­dend.

2. Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door Ultra Light bindend.

3. Elke met de opdrachtgever aangegane overeenkomst geschiedt onder de ontbindende voorwaarde van voldoende kredietwaardigheid aan de kant van de opdrachtgever.

 

ARTIKEL 4: AANBIEDINGEN
1. Alle overige aanbiedingen, offertes, prijslijsten, levertijden e.d. van Ultra Light zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aan­bieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt door de opdrachtgever aanvaard, dan heeft Ultra Light het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2. Gegevens zoals eigenschappen, maten, kleur, gewicht e.d., alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door Ultra Light bij de aanbieding verstrekt, zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 

ARTIKEL 5: WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT
1. Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden extra in rekening gebracht.

2. Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Ultra Light ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.

3. Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door Ultra Light buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden. Wijzigingen binden Ultra Light pas eerst na zijn schriftelijke acceptatie.

4. Indien tijdens het werk van een door Ultra Light aangenomen werk blijkt, dat ten gevolge van een aan Ultra Light onbekende omstandigheid of door overmacht het werk niet uitvoerbaar is, heeft Ultra light het recht te vorderen, dat de opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering van het werk wel mogelijk wordt. De ten gevolge van een dergelijke wijziging gemaakte meer- of minderkosten zullen als dan tussen partijen worden verrekend.

 

ARTIKEL 6: PRIJZEN
1. De opgegeven prijzen gelden voor levering af bedrijf of magazijn van Ultra light, exclusief omzetbelasting en eventuele emballage, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

2. A. Indien tussen de datum van het sluiten van de overeen­komst en de uitvoering van de overeenkomst de kostprijs van de bestelde zaken c.q. gebruikte materialen stijgt en/of door overheid en/of vakorganisaties wijzigingen worden gebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale bepalingen, is Ultra Light gerechtigd deze verhogingen aan de opdrachtgever door te berekenen.

Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijslijst door Ultra Light en/of toeleveranciers worden uitgegeven en in werking treden, dan is Ultra Light gerechtigd de daarin vermelde prijzen aan de opdrachtgever in rekening te brengen, dan wel het bepaalde in de vorige zin toe te passen.

2. B. Ingeval de opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of be­drijf, geldt dat prijsverhogingen 3 maanden na tot­standkoming van de overeenkomst in bovenbedoelde zin mogen worden doorberekend c.q. in rekening gebracht. Bij prijsverhogingen zoals hiervoor in dit artikel vermeld, binnen een kortere termijn dan 3 maanden, is de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

3. De kosten van bouwkundige-, hak-, breek-, en/of schilderwerkzaamheden zijn niet inbegrepen in de opgegeven prijzen en zullen als zodanig extra worden doorberekend.

4. Uitvoering van een opdracht geschiedt binnen de normale, daarvoor geldende tijden. Indien een opdracht moet worden bespoedigd of verplaatst, kunnen overwerk en/of andere eventueel te maken kosten in rekening worden gebracht.

 

PRIVATE ARTIKEL 7: INSCHAKELING DERDEN
Ultra Light is bevoegd ter uitvoering van hetgeen is overeenge­komen derden in te schakelen.

 

ARTIKEL 8: LEVERING / VERRICHTE WERKZAAMHEDEN EN TERMIJNEN
1. Opgegeven (op)levertijden en termijnen waarbinnen werkzaamhe­den moeten zijn verricht c.q. de zaken moeten zijn geleverd kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is over­eenge­ko­men. Bij niet tijdige levering c.q. beëindiging van de werk­zaamheden dient Ultra Light derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

2. Elke gedeeltelijke (op)levering van zaken c.q. werkzaamheden, waaronder mede wordt verstaan de (op)levering van zaken van een samengestelde order dan wel huur/verhuur, kan separaat worden gefactureerd.

3. Het risico van zaken die zich i.v.m. de werkzaamheden onder het beheer van Ultra Lightbevinden, blijft bij de opdrachtgever berusten. De opdrachtgever is verplicht zaken adequaat verzekerd te hebben en te houden gedurende de tijd dat de zaken zich onder het beheer van Ultra Lightbevindt.

4. Indien het niet mogelijk blijkt de zaken aan de opdrachtgever te leveren dan wel de werkzaamheden te verrichten, wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de opdrachtgever, behoudt Ultra Lightzich het recht voor de zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever op te slaan.Ultra Light stelt de opdrachtgever schriftelijk in kennis van de verrichte opslag en/of de belemmering in de werkzaamheden en stelt daarbij tevens een redelijke termijn waarop de opdrachtgever Ultra Lightin staat moet stellen de werkzaamheden te hervatten en/of de zaken te leveren.

5. Indien de opdrachtgever ook na verloop van de doorUltra Light gestelde redelijke termijn, als bepaald in het vorige lid van dit artikel, in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is de opdrachtgever door het enkele verloop van 1 (één) maand, gerekend vanaf de datum van opslag c.q. belemmering in de werkzaamheden, in verzuim en heeft Ultra Lighthet recht de overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot vergoeding van schaden, kosten en interesten gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

6. Het voorafgaande laat de verplichting van de opdrachtgever de overeengekomen prijs, alsmede eventuele opslagkosten en/of andere kosten, te voldoen onverlet.

 

ARTIKEL 9: VOORTGANG, UITVOERING WERKZAAMHEDEN
1. Wanneer de leveringen of werkzaamheden door oorzaken buiten de schuld vanUltra Light niet normaal of zonder onderbreking kunnen geschieden, is Ultra Lightgerechtigd de daaruit voortvloeiende meerdere kosten, waaronder begrepen voorrijkosten, aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

2. Opdrachtgever is verplicht de te verzorgen ruimte op te leveren met vlakke vloeren en wanden. Opdrachtgever dient zorg te dragen voor de schoonmaak voordatUltra Light met zijn werkzaamheden begint. Kosten welkeUltra Light moet maken om tot bovengenoemd resultaat te komen, zullen de opdrachtgever extra in rekening worden gebracht.

3. Alle onkosten welke doorUltra Light worden gemaakt op verzoek van de opdrachtgever komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij schriftelijk anders is overeenge­komen.

 

ARTIKEL 10: OPLEVERING
1. Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd op het tijdstip waarop Ultra Light dit de opdrachtgever schriftelijk en/of mondeling heeft meegedeeld, dan wel de opdrachtgever het werk in gebruik heeft genomen.

2. Indien een bepaalde datum van oplevering is overeengekomen, wordt deze automatisch verlengd met de duur van de (eventueel) optredende stagnatie dieUltra Light niet kan worden aangerekend.

 

ARTIKEL 11: TRANSPORT
1. De zaken van de opdrachtgever die nodig zijn voor het ontwerpen c.q. uitvoeren van het werk, alsmede de zaken welke tentoongesteld zullen worden, zullen slechts door Ultra Lightnaar de plaats van het werk vervoerd worden mits uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De kosten voor het vervoer zijn voor rekening van de opdrachtgever.

2. De opdrachtgever staat in voor een goede bereikbaarheid van de plaats van bestemming c.q. losplaats en is verantwoordelijk voor de lading c.q. lossing.

3. De opdrachtgever zal Ultra Lightvrijwaren van alle schaden veroorzaakt door diefstal, brand en/of beschadiging aan de door Ultra Lightte vervoeren zaken, tenzij de schade het gevolg is van grove schuld of nalatigheid aan de kant van Ultra Light

4. Ultra Lightis niet tot enige uitkering aan de opdrachtgever gehouden in geval van vermissing, diefstal of beschadiging van de zaken, tenzij de oorzaak daarvan bestaat in opzet of grove schuld aan de kant vanUltra Light .

5. Niet geaccepteerde bestellingen c.q. leveringen worden door Ultra Light, voor rekening en risico van de opdrachtgever, opgeslagen, een en ander conform het bepaalde in artikel 8.

 

ARTIKEL 12: EMBALLAGE
1. De niet voor eenmalig gebruik bestemde emballage, waarin zaken worden afgeleverd, blijven eigendom van Ultra Lighten mogen door de opdrachtgever niet voor andere doeleinden worden gebruikt, dan waarvoor ze zijn bestemd.

2. Ultra Lightis gerechtigd voor deze emballage, bij de opdrachtgever, statiegeld in rekening te brengen. Ultra Lightis verplicht deze emballage terug te nemen, mits franco geretourneerd, tegen de prijs die de opdrachtgever in rekening is gebracht, gedurende een doorUltra Light bepaalde periode na de leveringsdatum.

3. Indien emballage beschadigd, incompleet of verloren is geraakt, dan is de opdrachtgever voor deze schade aansprakelijk en vervalt zijn recht op terugbetaling van het statiegeld.

4. Indien het -ter beoordeling vanUltra Light  - noodzakelijk mocht blijken, wordt emballage tegen kostprijs bij de opdrachtgever in rekening gebracht en niet teruggenomen.

 

ARTIKEL 13: MEER- EN MINDERWERK
1. De werkzaamheden omvatten alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.

2. Meer- en minderwerk voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mondeling of schriftelijk opgedragen, komt voor verrekening in aanmerking.

3. Door Ultra Light te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

4. De toepasselijkheid van het in artikel 7A:1646 B.W. bepaalde wordt uitdrukkelijk uitgesloten. De opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van de uitvoering van het meerwerk.

 

ARTIKEL 14: RECLAMES
1. De opdrachtgever is verplicht direct bij de levering van de zaken c.q. de oplevering van het werk, en dus vóór de opening van de tentoonstelling c.q. het evenement, het geheel grondig te inspecteren op gebreken.

2. Zichtbare gebreken bij de inspectie dienen terstond ter kennis vanUltra Light te worden gebracht of te worden aangetekend op het:

A. opleveringsformulier, en/of;

B. schadeformulier of begeleidings bon/vrachtbrief.

Indien bovengenoemde aantekening niet mogelijk was of niet heeft plaatsgevonden, dient de opdrachtgeverUltra Light binnen 24 uur na levering van de zaken c.q. de oplevering van het werk op de hoogte te stellen, zulks gevolgd door een onverwijlde schriftelijke bevesti­ging aanUltra Light .

3. Ultra Lightzal de voornoemde reclames, voor zover mogelijk, direct en ter plekke herstellen, waarna wederom een inspectie door de opdrachtgever zal plaatsvinden conform lid 1 van dit artikel.

4. Indien de inspectie niet tijdig plaatsvindt of bij afwezigheid van reclames na tijdige inspectie, heeft Ultra Lightvoldaan aan zijn verplichtingen tot (op)levering.

5. Indien bovengemelde reclame niet binnen de daar bedoelde termijnen aanUltra Light is kenbaar gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen c.q. het werk geacht goed te zijn uitgevoerd en opgeleverd en vervalt ieder recht op reclame.

6. Reclames schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

7. Ultra Lightdient in staat te worden gesteld de reclame te onderzoeken. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.

8. Mochten partijen niet tot overeenstemming kunnen komen, dan wordt een onafhankelijke deskundige ingeschakeld. De kosten van deze deskundige komen voor rekening van de partij die in het ongelijk wordt gesteld, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
9. Indien de zaken c.q. het werk na (op)levering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn be­werkt, beschadigd of overgepakt, vervalt elk recht op reclame.

10. In geval van terechte reclames zal de schade worden afge­wikkeld krachtens in artikel 15.

 

ARTIKEL 15: AANSPRAKELIJKHEID/GARANTIE
1.Ultra Light kwijt zich van zijn taak zoals van een bedrijf in zijn branche mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van gevolgschade, die het gevolg is van zijn handelen of nalaten in de ruimste zin des woords, behoudens voor zover aan diens grove schuld, grove nalatigheid en/of opzet is te wijten, dan wel indien uit wettelijke bepalingen van dwingend recht anders voortvloeit.

Een zelfde beperking geldt ten aanzien van personeelsleden en/of derden die Ultra Lightbij de uitoefening van de overeenkomst inschakelt.

2. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van Ultra Light-uit welken hoofde ook- beperkt tot het bedrag van de netto prijs van de geleverde zaken c.q. de uitgevoerde werkzaamheden. Voldoening aan deze bepaling geldt als enige en volledige schadevergoeding.

3. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel is Ultra Lightnimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade gedekt wordt door een door Ultra Lightgesloten verzekering.

4. Indien zich in de geleverde zaken zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken voor­doen, die reeds op het moment van levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht Ultra Lightzich die zaken koste­loos te vervangen.Ultra Light staat in voor de gebruikelijke normale kwali­teit en deugdelijkheid van het geleverde; de feitelijk levensduur kan nimmer worden gegarandeerd.

5. Zo doorUltra Light -van derden betrokken- zaken door de fabrikant van een garantie zijn voorzien, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden.

6. A. In alle gevallen is de termijn waarbinnen Ultra Lighttot vergoeding van vastgestelde schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden, gerekend vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan.

B. Ingeval de opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of be­drijf, geldt een maximale termijn van 1 (één) jaar, gerekend vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan, waarbinnenUltra Light tot vergoeding van vastgestelde schade kan worden aangesproken.

7. De opdrachtgever verliest diens rechten jegensUltra Light , is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart Ultra Light tegen iedere aanspraak van derden ter zake van vergoe­dingen van schade indien en voor zover:

A. voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies van Ultra Lightstrijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring van de afgeleverde zaken door de opdrachtgever;

B. voormelde schade is ontstaan doordat de opdrachtgever niet conform de door de verkoper gegeven instructies en/of adviezen heeft gehandeld;

C. voormelde schade is ontstaan door fouten c.q. onjuistheden in gegevens, materialen, informatiedragers e.d. die door of namens de opdrachtgever aanUltra Light zijn verschaft en/of voorgeschreven;

D. voormelde schade is ontstaan doordat de opdrachtgever zelf of een derde in opdracht van de opdrachtgever werkzaamheden aan het geleverde heeft uitgevoerd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming vanUltra Light .

 

ARTIKEL 16: BETALING
1. Betaling dient binnen 30 dagen na de factuurdatum te geschieden, ook indien conform artikel 8 niet kan worden geleverd, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2. Indien de uitvoering van een opdracht zich uitstrekt over een langere periode dan één maand of indien het met de opdracht gemoeide bedrag naar de mening van Ultra Lightdaarvoor in aanmerking komt, kan betaling c.q. vooruitbetaling in termijnen worden gevorderd.

3. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn niet volledig is betaald:

A. zal vanaf dat tijdstip aan de opdrachtgever een krediet­beperkings toeslag ad 2% in rekening worden gebracht, zonder dat hiertoe een nadere ingebrekestel­ling zal zijn vereist;

B. zal de opdrachtgever aan Ultra Lighteen vertragingsren­te verschul­digd zijn ter grootte van 2% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maan­den aangemerkt;

C. zal de opdrachtgever, na daartoe door Ultra Lightte zijn gemaand, ter zake van buitengerechtelijke kosten minimaal ver­schuldigd zijn 15% van de som van de hoofd­som en de vertragings­rente met een absoluut minimum van € 150,00;

D. Ultra Light heeft het recht, voor elke aan de opdrachtgever verzonden betalingsherinnering, aanmaning e.d., een bedrag van ten minste € 20,00 ter zake administratiekosten bij de opdrachtgever in rekening te brengen.

4. Ter keuze van Ultra Lightkan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebreke­stelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.

5. Indien de opdrachtgever niet tijdig aan diens betalingsver­plichtingen heeft voldaan, is Ultra Lightbevoegd de nakoming van de jegens de opdrachtgever aangegane verplich­tingen tot levering c.q. het verrichten van werkzaamheden op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in gebreke c.q. verzuim zijn indienUltra Light het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de opdrachtgever te twijfelen.

6. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open­staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

7. A. Indien de opdrachtgever, uit welken hoofde ook, één of meer tegenvorderingen op Ultra Lightheeft, dan wel zal verkrijgen, ziet de opdrachtgever af van het recht op verrekening met betrekking tot deze vordering(en). Genoemde afstand van het recht op verrekening, geldt eveneens indien de opdrachtgever (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

B. Het bepaalde onder sub A van dit lid is niet van toepassing ingeval de opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

 

ARTIKEL 17: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

1. Het is de opdrachtgever niet toegestaan bij de aanvaarding van enig werk gebruik te maken vanUltra Light zijn adviezen, ontwerpen en tekeningen e.d., tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen of het werk door Ultra Lightwordt uitgevoerd.

2. Als Ultra Lightopdrachten heeft aanvaard, die redelijkerwijs gebaseerd zijn op aan Ultra Lightverstrekte tekeningen, berekeningen en aanwijzingen e.d., geschiedt deze aanvaarding steeds onder de voorwaarde dat de door Ultra Lightte verrichten werkzaamheden dienovereenkomstig kunnen worden uitgevoerd.

3. Op alle door Ultra Lightverstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen e.d. behoudt hij zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Ultra Light

4. De in dit artikel bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen e.d. blijven eigendom van Ultra Lighten dienen op zijn eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden.

5. Voor elke in strijd met dit artikel verrichte handeling is de opdrachtgever een niet voor matiging vatbare boete verschuldigd van € 5.000,00, onverminderd het recht vanUltra Light om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

 

ARTIKEL 18: EIGENDOMSVOORBEHOUD

1.Ultra Light behoudt zich de eigendom van geleverde en te leveren zaken voor tot op het tijdstip waarop de opdrachtgever aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtin­gen jegens Ultra Lightheeft voldaan. Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs, vermeerderd met vorderingen ter zake van ver­richte werkzaamheden die met die levering verband houden, alsmede vorderingen ter zake (eventuele) schadevergoeding wegens tekort schieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van de opdrachtgever.

2. IngevalUltra Light een beroep doet op het eigendomsvoor­behoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbon­den, onverminderd het recht van Ultra Lightvergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.

3. De opdrachtgever is verplicht Ultra Lightterstond schrif­telijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.

 

ARTIKEL 19: PAND/WARRANTAGE
Tot op het tijdstip waarop de opdrachtgever volledig aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtingen jegens Ultra Light heeft voldaan, is de opdrachtgever niet bevoegd geleverde zaken aan derden in onderpand te geven en/of een bezitloos pandrecht erop te vestigen, en/of de zaken voor opslag in de feitelijke macht van een of meerdere financiers te brengen (warrantage), daar zulks zal worden aangemerkt als toerekenbare niet nakoming aan diens zijde. Ultra Lightkan alsdan terstond, zonder tot enige ingebrekestelling te zijn gehouden, diens verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, danwel de overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van Ultra Lightop vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

 

ARTIKEL 20: FAILLISSEMENT, BESCHIKKINGSONBEVOEGDHEID e.d.
Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen partijen gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatele­stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid en/of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator in het faillissement of de bewindvoerder ter zake van de (voorlopige) surséance van betaling de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedel­schuld erkent.

 

ARTIKEL 21: OVERMACHT
1. In geval nakoming van datgene waartoe Ultra Light krach­tens de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst is gehou­den, niet mogelijk is en zulks te wijten is aan niet toere­kenbare nietnakoming aan de zijde van Ultra Lightof aan de zijde van de voor uitvoering van de overeenkomst door Ultra Lightingeschakelde derden of toeleveranciers, dan wel in het geval zich een andere gewichtige reden voordoet aan de zijde vanUltra Light , is Ultra Lightgerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden, dan wel de nakoming van diens verplichtingen jegens de opdrachtgever gedurende een door hem te bepalen redelijke termijn op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehou­den. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de opdrachtgever gehouden aan diens verplichtingen jegens Ultra Lighttot aan dat moment te voldoen.
2. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toere­kenbare niet-nakoming zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze e.d.. omstan­digheden; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen; bedrijfssto­ringen bij Ultra Lightdoor brand, ongeval of andere voorvallen en natuur­verschijnselen, een en ander onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bijUltra Light , diens toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.

3. In geval de opdrachtgever op enigerlei wijze tegenoverUltra Light  in gebreke mocht blijven prompt aan zijn ver­plichtingen te voldoen, bij staking van betaling, aanvraag tot (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, executoriale beslaglegging, boedelafstand of liquidatie van de onderneming van de opdrachtgever, wordt al hetgeen door hem uit hoofde van enigerlei contract aan Ultra Lightverschuldigd is, dadelijk en volledig opeisbaar.

 

ARTIKEL 22: ANNULERING EN ONTBINDING
1. A. De opdrachtgever doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6:265 e.v. B.W. of andere wettelijke bepalingen, tenzij annulering krachtens dit artikel is overeengekomen.

B. Het bepaalde onder sub A van dit lid is niet van toepassing ingeval de opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

2. Annulering door de opdrachtgever is slechts mogelijk indien Ultra Light daarin toestemt. Alsdan is de opdrachtgever aanUltra Light , naast vergoe­ding van ten minste 30% van de huur/koopsom (aanneemsom), verplicht tot afname van reeds bestelde zaken, alsdan niet bewerkt – of verwerkt, tegen betaling van de kostprijs. De opdrachtgever is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart Ultra Lightter zake.

3. Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Ultra Lightzich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen. Annuleringen binden Ultra Lightpas eerst na zijn schriftelijke acceptatie.

4. Door de opdrachtgever reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

5. Ingeval de opdrachtgever de huurovereenkomst geheel of gedeeltelijk wenst te annuleren, is de opdrachtgever gehouden te betalen:

A. tot 24 uur voor aanvang van de huurovereenkomst 75% van de aangegane verplichting;

B. binnen 24 uur voor aanvang van de huurovereenkomst 100% van de aangegane verplichting.

6. Indien het door de opdrachtgever gereserveerde materiaal en personeel gedurende de gehele of een gedeelte van de gereserveerde periode krachtens analoge overeenkomst aan een derde verhuurd kan worden, zal Ultra Lightde opdrachtgever voor de hiervoor ontvangen bedragen, onder aftrek van de eventueel gemaakte kosten, crediteren.

 

ARTIKEL 23: TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER
1. Op de tussen Ultra Lighten de opdrachtgever gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepas­sing. Uit de overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.

2. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoeg­de Nederlandse rechter, zij het dat Ultra Lightde be­voegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar Ultra Lightgevestigd is, tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd is.

3. In geval de opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat binnen 1 (één) maand nadat Ultra Lightaan de opdrachtgever kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de rechter zal worden voorgelegd, de opdrachtgever kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wette­lijk bevoegde rechter.

SPECIFIEKE BEPALINGEN

Het bepaalde in de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden is onverkort van toepassing. Bij strijdigheid tussen het bepaalde in de Algemene Bepalingen en het bepaalde in de Specifieke Bepalingen en/of bij uitdrukkelijk afwijken van het bepaalde in de Algemene Bepalingen, prefereert het bepaalde in de Specifieke Bepalingen.

VERHUUR VAN ZAKEN
De volgende bepalingen zijn van toepassing in het geval van huur van zaken c.q. huuraangelegenheden. Onder de term zaken wordt verstaan het gehuurde zoals in de huurovereenkomst tussen partijen is overeengekomen.

 

ARTIKEL 24: VERHUUR
1. De huurperiode vangt aan op de datum van af- c.q. oplevering van de zaken en eindigt op de datum waarop de zaken door Ultra Lightzijn terugontvangen, echter met dien verstande dat indien de zaken binnen de overeengekomen huurperiode worden teruggeleverd, de volledige huursom voor de gehele overeengekomen huurperiode verschuldigd blijft.

2. Overschrijding van de huurperiode is alleen dan geoorloofd indien Ultra Lightdaartoe schriftelijk toestemming heeft gegeven. De opdrachtgever is te allen tijde per dag een vergoeding aan Ultra Lightverschuldigd gelijk aan die van de overeengekomen dagprijs.

3. De zaken worden in goede staat ter beschikking gesteld en moet door de opdrachtgever in dezelfde staat -behoudens normale slijtage- worden geretourneerd. De opdrachtgever is gehouden de zaken bij ontvangst onmiddellijk op gebreken te controleren en bij geconstateerde gebreken onmiddellijk, althans binnen 24 uur, melding hiervan te maken.

4. Ultra Lightis verzekerd voor de zaken gedurende de montage- en demontageperiode, doch niet tegen schade veroorzaakt door nalatigheid of verkeerd gebruikt aan de zijde van de opdrachtgever. Voor schade die door de verzekering wordt gedekt, geldt te allen tijde een eigen risico van € 150,00 per schadegeval, waarvoor de opdrachtgever aansprakelijk is.

5. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade en/of beschadigingen aan, alsmede diefstal en/of vermissing van de zaken voor de periode vanaf het moment van (op)levering tot het moment van teruglevering van de zaken aan Ultra Light. De opdrachtgever zal voor deze periode de zaken zelf verzekerd hebben en houden.

6. De opdrachtgever is verplicht de zaken overeenkomstig de bepalingen van de huurovereenkomst te gebruiken en in het bijzonder om:

A. de zaken te behandelen als een goed huisvader en te gebruiken volgens de bekend veronderstelde eisen en voorschriften;

B. geen veranderingen aan de zaken aan te brengen;

C. Ultra Lightte allen tijde toegang tot de zaken te verschaffen;

D. aanspraken van derden op de zaken af te wijzen en Ultra Light ter zake te vrijwaren.

7. Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Ultra Light de zaken aan derden te verhuren of in bruikleen af te staan. De zaken zullen onder alle omstandigheden het onvervreemdbaar eigendom blijven vanUltra Light .

8. Indien het gebrek of de schade aan de zaken buiten de schuld van de opdrachtgever is ontstaan, heeft de opdrachtgever het recht op vervanging van de zaken gedurende de verdere duur van de huurovereenkomst, tenzij de zaken zich niet in Nederland, of anderszins zich buiten een in de huurovereenkomst bepaalde straal bevinden.

9. Ultra Lightis op geen enkele wijze verplicht om de zaken terug te nemen of voor ruiling te accepteren.

10. Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolge van onvakkundige behandeling, reparaties door derden, het gebruik van ongeschikte accessoires of enige andere oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, dan worden de kosten daarvan afzonderlijk en extra aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

11. Na de huurperiode moet de opdrachtgever de zaken in goede staat retourneren, eventuele beschadigingen zijn voor rekening van de opdrachtgever. Alle veranderingen, aanvullingen of reparaties aan de zaken mogen alleen uitgevoerd worden door Ultra Light, of in een door hem aangewezen werkplaats c.q. bij een door hem aangewezen derde.

12. Ultra Lightis noch tegenover de opdrachtgever noch tegenover derden aansprakelijk voor schade veroorzaakt door de zaken of door het personeel van Ultra Light, wat door Ultra Lightvoor het gebruik van de zaken aan de opdrachtgever is afgestaan, tenzij de schade het gevolg is van grove schuld en/of grove nalatigheid van Ultra Light.

 

ARTIKEL 25: VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER
1. Het is de opdrachtgever niet toegestaan schade toe te brengen aan lokaliteiten, vloeren, wanden e.d., daarin gaten te maken, te zagen, spijkeren, schroeven, nieten, ze te beschilderen, beplakken of op andere wijze te veranderen.
2. Ook mag de opdrachtgever bij de standruimte geen licht ontvlambare stoffen hebben of open vuren branden of emballage of papieren onder de eventuele vloeren brengen.

3. De opdrachtgever zal aan Ultra Lightsteeds tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen verschaffen, welke Ultra Lightnoodzakelijk of nuttig acht teneinde de opgedragen werkzaamheden of leveringen te kunnen verrichten.

4. Ultra Lightis verplicht de werkzaamheden met goede zorg uit te voeren en het werk aan de opdrachtgever op te leveren nadat het door de opdrachtgever geïnspecteerd is.

5. Na de oplevering is de opdrachtgever gerechtigd het werk in gebruik te nemen. De opdrachtgever is verplicht het werk terug te leveren in de staat waarin het opgeleverd was.

6. Na de oplevering is het gehele werk volledig voor rekening en risico van de opdrachtgever tot het moment van teruglevering door de opdrachtgever.

7. De opdrachtgever is verplicht iedere vermissing, diefstal, verlies of beschadiging met betrekking tot het werk c.q. in het werk gebruikte zaken onmiddellijk per aangetekend schrijven ter kennis van Ultra Light te stellen en gehouden de schade die aan de zaken ontstaan is, volledig te vergoeden ongeacht de oorzaak daarvan.

8. De schadevergoeding bedraagt ten hoogste de nieuwwaarde, onverminderd de verdere aansprakelijkheid van de opdrachtgever voor schade opkomend aan de zijde van Ultra Light wegens het niet, niet tijdig of niet behoorlijk terugleveren van de zaken c.q. het werk en dient per direct contant te worden voldaan.